accounting and taxes

Accounting and Taxes

DBS Group คือพันธมิตรของเรา ที่ให้บริการด้านการบัญชีและภาษี

ดีบีเอส กรุ๊ป รับทำบัญชี รับจัดตั้งบริษัท สอนทำบัญชี สอนปิดบัญชี สอนการทำภาษีอากร

ที่ปรึกษาธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ ฝึกอบรมบุคลากร และโปรแกรมบัญชี

ดีบีเอส มีหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการทำบัญชี การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมการปิดบัญชี การทำรายงานภาษีอากร การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชีอาชีพในการบริหารองค์กร การจัดทำงบประมาณ โดยคณะวิทยากร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี